Löttingelundsföreningarna

I Löttingelund tar vi hand om våra egna vägar och vi har ett eget VA-system. Allt sköts av våra villaföreningar. Vi har en Tomtförening, en VA-förening och en Vägförening. Anslutning till villaföreningarna är obligatoriskt och föreningarnas arbete betalas genom att varje villaägare kvartalsvis betalar föreningsavgifter.


Tomtförening

Tomtföreningens uppgift är att tillvarata fastighetsägarnas i Löttingelund tomtområde, gemensamma intressen beträffande skötsel av parkmark, bryggor och båtplatser, samt andra gemensamma intressen för medlemmarnas och samhällets nytta och trevnad.

VA-förening

VA-föreningens uppgift är att sköta vårt gemensamma vatten- och avloppssystem. Alla fastigheter inom Löttingelund är anslutna till Löttingelunds privata VA-system. I området finns 142 brunnar som töms 50 ggr/dygn. Vattenförbrukningen i området är 42.000 kbm per år. Vi bidrar med i genomsnitt 550 liter till avloppssystemet per dygn per hushåll. Vi har 6,5 km VA kulvert i området varav ca 6 km eluppvärmd.

Vägförening

Vägföreningens uppgift är att svara för drift och underhåll av samtliga vägar inom Löttingelundomrdet. Löttinglunds- och Löttinelundsvägen har Vägverket ansvar för. Skavlötensvägen samt delar av Löttingelundsvägen har Täy kommun ansvar för.

Vi sköter förstås snöröjningen själva vilket har samma inverkan på trivseln. Om du inte orkar eller kan röja din garageuppfart kan du ringa till den som röjer snön och be honom att ta bort din snö också.